Quy trình xử lý công việc tinh gọn và thông minh

TIGO teams sử dụng quy trình xử lý công việc tinh gọn và thông minh - mô hình cốt lõi được thừa kế và tối ưu từ các mô hình xoắn ốc và tiến hóa.

Quy trình quản lý công việc Lean TaskFlow
Quy trình quản lý công việc Lean TaskFlow