Scrum

Sách "Scrum và XP từ những Chiến hào" (Scrum and XP from the trenches)

Submitted by admin on Sat, 08/13/2022 - 18:52

"Chào các bạn, Scrum đem lại hiệu quả trong công việc!
Scrum hiệu quả trong công việc! Ít nhất là với chúng tôi (bao gồm khách hàng hiện tại của tôi ở Stockholm, tên của họ tôi không tiện nêu ra ở đây). Hy vọng nó cũng sẽ hiệu quả với công việc của các bạn! Có thể cuốn sách này sẽ trợ giúp bạn trong quá trình triển khai...".

What is user story?

Body
A user story is a tool in Agile software development used to capture a description of a software feature from a user's perspective. The user story describes the type of user, what they want and why. A user story helps to create a simplified description of a requirement.