Software Outsourcing - Thực trạng và thách thức hiện nay

Submitted by admin on Sat, 08/13/2022 - 13:20

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, Việt Nam xác định Công nghiệp phần mềm là ngành tế tri thức, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, tạo ra giá trị xuất khẩu cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. Nền công nghiệp phần mềm ở nước ta, tuy vậy, mới đang dần phát triển để vươn ra thị trường thế giới, chưa tạo ra được thương hiệu phần mềm quốc gia. Vậy làm thế nào để nhanh chóng tận dụng tốt những lợi thế mà chúng ta đang có để đưa ngành công nghiệp này phát triển trở thành một ngành kinh tế trọng điểm trong nền kinh tế quốc dân. 

Link tải sách tại đây

Tags