TIGO Case Studies - Kịch bản thực, ứng dụng hiệu quả