Kỹ năng & Chuyên môn kỹ thuật

Cơ sở hạ tầng
 • Amazon Web Services
 • Windows Azure
 • Heroku
 • OpenShift
 • Google App Engine
 • HA Proxy
 • Database Clustering
 • Load Balancer
 • ElasticSearch
Ngôn ngữ lập trình
 • MVC.NET, .NET Core (3.x, 5.x)
 • JavaScript, ES6, TypeScript
 • Mean stack (MongoDB, Node.js, Angular)
 • Python, PHP, C#.NET
 • C, C++, Objective-C, Swift
 • Scala, Kotlin, Java
 • Golang, Ruby on rails
Công nghệ Web
 • HTML5, CSS3, LESS/SASS, Responsive Design, Bootstrap 3 & 4, Material Design
 • Progressive Web Apps
 • WordPress, Drupal, Joomla, Magento
 • Odoo ERP, Zoho, Lark Suite
 • Microsoft Sharepoint
 • MicroServices, Multi-tenant, SSO
 • ABP Framework, ASP.NET Zero
 • gRPC, REST, GraphGL API Development 
 • Single-page app frameworks (Vue, React, Angular)
 • Spring MVC, Liferay Portal
 • UmbracoCMS, KenticoCMS, OrchardCore
Kiểm thử phần mềm
 • Cucumber
 • SOASTA
 • Jasmine
 • Protractor
 • Capybara
 • Selenium Webdrivers
 • Robotium
 • TestRail
Nền tảng lập trình
 • Laravel, Symfony, CakePHP, Drupal, CodeIgniter, Magento
 • DNN, UmbracoCMS, OrchardCore (.NET Core)
 • AKKA, Play Framework, Slick
 • Java EE, Dropwizard
 • Spring, Spring Boot, Hibernate
 • NodeJS, Express, Knex, Mongoose
 • Angular, RxJS, ngStore
 • React, React Native, Redux, Mobx, Flux
 • Ruby on Rails, Sinatra
Lập trình Mobile
 • Native App Development
 • Progressive Web Apps (PWA)
 • Xcode, iOS, Cocoa, Swift, Objective-C
 • Android, Android SDK, Java, Kotlin
 • Cross Platform App Development
 • Xamarin, React Native, Flutter
 • Cordova, Angular Ionic
Hệ quản trị dữ liệu
 • Oracle
 • SQL Server
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • MongoDB
 • Cassandra
DevOps
 • Docker
 • Docker Compose
 • Docker Swarm
 • Kubernetes
 • Chef
Big Data
 • Hadoop, Hadoop Distributed File System
 • Apache Spark, Apache Storm
 • Apache Kafka
 • Machine Learning, Artificial Intelligence, Augmented Intelligence
 • Data Visualization (Highcharts, Yellowfin, Google charts)

Latest articles

Trước đây, Bug Tracking System (BTS) là hệ thống trao đổi thông tin… Đọc tiếp
Tinh gọn hay tiếng Anh là Lean không thực sự là một khái niệm mới mẻ… Đọc tiếp
    PMP - Project Management Professional là một chứng chỉ do… Đọc tiếp
Tôi nghĩ rằng nếu tuân thủ 8 thói quen tốt này sẽ giúp cải thiện đáng… Đọc tiếp
1. Định nghĩa Mô hình phát triển phần mềm hay quy trình phát triển… Đọc tiếp
Theo IIBA, các năng lực cần có của BA bao gồm 28 năng lực chia thành… Đọc tiếp