Kỹ năng & Chuyên môn kỹ thuật

Cơ sở hạ tầng
 • Amazon Web Services
 • Windows Azure
 • Heroku
 • OpenShift
 • Google App Engine
Ngôn ngữ lập trình
 • C#.NET, VB.NET
 • C, C++, Objective-C, Swift
 • Scala, Kotlin, Java
 • JavaScript, ES6, TypeScript
 • Python, Golang, PHP, Ruby
Công nghệ Web
 • HTML5, CSS3, LESS/SASS, Responsive Design, Bootstrap 3 & 4, Material Design
 • MicroServices, Multi-tenant, SSO
 • Microservices, gRPC, REST, GraphGL API Development 
 • Single Page Application with Angular / React / Vue
 • Spring MVC, Java Server Faces, Vaadin, Liferay Portal, Broadleaf Commerce
 • .NET MVC, UmbracoCMS, KenticoCMS, OrchardCore, NopCommerce
 • WordPress, Drupal, Joomla, Magento
Kiểm thử phần mềm
 • Cucumber
 • SOASTA
 • Jasmine
 • Protractor
 • Capybara
 • Selenium Webdrivers
 • Robotium
 • TestRail
Nền tảng lập trình
 • Laravel, Symfony, CakePHP, Drupal, CodeIgniter, Magento
 • DNN, UmbracoCMS, OrchardCore (.NET Core)
 • AKKA, Play Framework, Slick
 • Java EE, Dropwizard
 • Spring, Spring Boot, Hibernate
 • NodeJS, Express, Knex, Mongoose
 • Angular, RxJS, ngStore
 • React, React Native, Redux, Mobx, Flux
 • Ruby on Rails, Sinatra
Lập trình Mobile
 • Native App Development
 • Progressive Web Apps (PWA)
 • Xcode, iOS, Cocoa, Swift, Objective-C
 • Android, Android SDK, Java, Kotlin
 • Cross Platform App Development
 • Xamarin, React Native, Flutter
 • Cordova, Angular Ionic
Hệ quản trị dữ liệu
 • Oracle
 • SQL Server
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • MongoDB
 • Cassandra
DevOps
 • Docker
 • Docker Compose
 • Docker Swarm
 • Kubernetes
 • Chef
Big Data
 • Hadoop, Hadoop Distributed File System
 • Apache Spark, Apache Storm
 • Apache Kafka
 • Machine Learning, Artificial Intelligence, Augmented Intelligence
 • Data Visualization (Highcharts, Yellowfin, Google charts)

Latest articles

Trước đây, Bug Tracking System (BTS) là hệ thống trao đổi thông tin… Đọc tiếp
by TIGO Solutions
Tinh gọn hay tiếng Anh là Lean không thực sự là một khái niệm mới mẻ… Đọc tiếp
by TIGO Solutions
    PMP - Project Management Professional là một chứng chỉ do… Đọc tiếp
by TIGO Solutions
Tôi nghĩ rằng nếu tuân thủ 8 thói quen tốt này sẽ giúp cải thiện đáng… Đọc tiếp
by TIGO Solutions
1. Định nghĩa Mô hình phát triển phần mềm hay quy trình phát triển… Đọc tiếp
by TIGO Solutions
Theo IIBA, các năng lực cần có của BA bao gồm 28 năng lực chia thành… Đọc tiếp
by TIGO Solutions